نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

صنعت پوشاك ایران كه از سوی تركیه تهدید می‌شود.
آقای صدق آمیز(مدیر مركز پژوهش‌های اتحادیه پوشاك)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو