نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسش از آینده آرشیو برنامه ای

شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 10:00 | مدت: 30 دقیقه

آینده پژوهی- استارت آپ ها
حامد بیدی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو