نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

سه شنبه 12 دی 1396 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

طرح تولید پوشاك در پنج شهرك بزرگ صنعتی كشور
آقای نجفی(مدیر عامل شهرك های صنعتی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو