نسخه آرشیو پخش آرشیو

شمیم دانش آرشیو برنامه ای

شنبه 2 دی 1396 ساعت: 19:30 | مدت: 30 دقیقه

با موضوع زبان قرآن؛ آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه های قرآن

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو