نسخه آرشیو پخش آرشیو

نوبت ترانه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 6 فروردین 1397 ساعت: 23:00 | مدت: 45 دقیقه

تركیبی از طنز همراه با ترانه های نوروزی\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو