نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

جمعه 21 مهر 1396 ساعت: 13:15 | مدت: 15 دقیقه

مسیر توسعه خودرو ایران
با حضو محمودزاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس نجفی منش(عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی كشور) و مهندس كریمی(كارشناس اقتصاد و حوزه صنعت خودرو)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو