نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

جمعه 30 تیر 1396 ساعت: 10:45 | مدت: 15 دقیقه

خروج خصوصی سازی از ریل اصل 44 و موانع خصوصی سازی در ایران
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و مهندس پوری حسینی(معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو