نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 تیر 1396 ساعت: 10:45 | مدت: 15 دقیقه

خروج خصوصی سازی از ریل اصل 44 و موانع خصوصی سازی در ایران
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس پوری حسینی(معاون وزیر اقتصادو رئیس سازمان خصوصی سازی ایران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو