نسخه آرشیو پخش آرشیو

سوال آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت: 13:15 | مدت: 14 دقیقه

وضعیت گندم در كشور چگونه است و چقدر به خود كفایی نزدیك شده ایم؟
با حضور مهندس اسفندیاری(مشاور وزیر جهاد كشاورزی و مجری طرح گندم كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو