نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت: 10:45 | مدت: 12 دقیقه

جزئیات طرح تفویض بیمه بیكاری به كاریابی ها
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس حیدری(نائب رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری) و دكتر آهنی ها(عضو شورایعالی كار و عضو انجمن صنفی كارفرمایی كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو