نسخه آرشیو پخش آرشیو

سوال آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 13:15 | مدت: 14 دقیقه

بررسی نقش و تاثیر نرخ خرید تضمینی گندم در اقتصاد كشاورزی
با حضور مهندس اسفندیاری پور(معاون وزیر كشاورزی درطرح گندم) و مهندس بیابانی(قائم مقام خانه كشاورز)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو