نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش بدون ویرایش آرشیو برنامه ای

شنبه 6 آبان 1396 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

پرونده خصوصی سازی سرخابی ها و بازگشایی مجدد آن
با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، نوروزی(كارشناس مجری)، مهندس فائقی(معاون فنی اسبق سازمان تربیت بدنی)، مهندس واعظ آشتیانی(كارشناس حوزه اقتصاد و ورزش)، دكتر نیكخو(دبیر شورای اصل چهل وچهار وزارت وزرش) و ارتباط تلفنی با مهندس پوری حسینی(رییس سازمان خصوصی سازی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو