نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت: 13:15 | مدت: 15 دقیقه

مسیر سهام عدالت؛ تبیینی بر چالش های پیش روی واگذاری سهام عدالت
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و مهندس پوری حسینی(معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو