نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

شنبه 18 آذر 1396 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

نوار زلزله و استمرار آن در ایران- سبقت آزاد قیمت ها در بازار خودرو- بهینه سازی گاز- ركود بی سابقه مسكن در تهران
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، دكتر بیت الهی(دبیر كارگروه ملی زلزله)، دكتر امینی حسینی(رئیس پژوهشكده مدیریت بحران زلزله شناسی)، مهندس دادفر(دبیر انجمن واردكنندگان خودرو)، مهندس نجفی منش(عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه سازی)، مهندس میرزایی(مسئول بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان)، مهندس رحمتی(عضو سازمان نظام مهندسی كشور) و مهندس رهبر(نائب رئیس انجمن انبوه سازان تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو