نسخه آرشیو پخش آرشیو

زمین 360 درجه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت: 09:45 | مدت: 52 دقیقه

فروش خودروهای استاندارد از نظر آلودگی های زیست محیطی
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عرب شیرازی(كارشناس مجری)، دكتر امیرحسن كاكایی(استاد دانشكده خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران)، مهندس مهدی رجبعلی(قائم مقام شركت ایپكو از ایران خودرو)، مهندس حمیدرضا منفردی(ریاست اداره خودرو و نیرو محركه سازمان استاندارد) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدعلی احترام(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشكده انرژی و مكانیك)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو