نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 خرداد 1396 ساعت: 10:45 | مدت: 15 دقیقه

آیا خصوصی سازی در ایران موفق بوده است؟
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با پوری حسینی(رئیس سازمان خصوصی سازی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو