نسخه آرشیو پخش آرشیو

هم اینك بهار آرشیو برنامه ای

سه شنبه 29 اسفند 1396 ساعت: 16:00 | مدت: 4 ساعت 55 دقیقه

اذان مغرب: 18:34 موذن: استاد مرحوم شیخ محمد طوخی\r\nویژه تحویل سال نو- لحظه تحویل سال: ساعت 19:45:28 بعد از ظهر \r\n
مجری: امیرحسین راسخ\r\n\r\nپخش فرمایشات مقام معظم رهبری- \r\nپخش سخنان ریاست جمهوری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو