نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

یکشنبه 26 فروردین 1397 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

افتتاح شهرك های صنعتی پوشاك تا آخر تابستان
فرشاد مقیمی(معاون وزیر و رئیس شهرك های صنعتی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو