نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرار بی قراران آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 خرداد 1397 ساعت: 02:30 | مدت: 2 ساعت

برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 4:07، موذن: مرحوم شیخ متولی عبدالعال
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو