نسخه آرشیو پخش آرشیو

خاص باشید آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 21 تیر 1397 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

تجربه خاص: كارآ فرین حوزه حجاب در اصفهان(سمیه و صفورا نباتی)، خیابان خاص: 110 كارگاه تولیدی پوشاك در رویان(اصغر نوروزی)، ایده خاص: طراحی و تولید محصولات حجاب(خانم كریمی)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n
مهدی سروری(كارشناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو