نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ازدواج پرماجرا آرشیو برنامه ای

جمعه 9 شهریور 1397 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

پسری چهل ساله، حدود ده سال است كه به خواستگاری می رود ولی به دلیل ایرادگیری های مادرش همه چیز به هم می خورد. تا اینكه...
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو