نسخه آرشیو پخش آرشیو

پنجره آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 شهریور 1397 ساعت: 08:40 | مدت: 20 دقیقه

مطالبه اجرای سند تحول آموزش و پرورش و تحلیل سندهای معارض
معاونان وزارت آموزش و پرورش، رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو