نسخه آرشیو پخش آرشیو

وقت اضافه آرشیو برنامه ای

جمعه 30 شهریور 1397 ساعت: 18:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی مهمترین اتفاقات فوتبالی در هفته گذشته\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو