نسخه آرشیو پخش آرشیو

قند پارسی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت: 04:00 | مدت: 15 دقیقه

برنامه غزل خوانی و تفسیر غزل های حافظ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو