نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرار شاعرانه(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت: 05:20 | مدت: 25 دقیقه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو