نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

والدین پول نقد به مدارس ندهند پرداخت به صورت الكترونیكی باشد.\r\n
منصور مجاوری(مشاور وزیر آموزش پرورش)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو