نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت: 23:05 | مدت: 25 دقیقه

فناوری بهبود تولید بیو گاز از ضایعات كشاورزی- نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان\r\n
سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و دكتر منصور رضایی(متخصص تغذیه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو