نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

توسعه زیرساخت های بخش كشاورزی- اهمیت اصلاح نباتات در بهره وری گیاهی و كشاورزی\r\n
دكتر بابك ناخدا(دكترای ژنتیك و متخصص بیوتكنولوژی گیاهی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو