نسخه آرشیو پخش آرشیو

خاص باشید آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

تجربه خاص: كارآفرینی خاص در روستای خراسان استان خراسانی جنوبی- خیابان خاص: مدیر انجمن كارآفرینی برای نابینایان شیوه ای هنرمندانه به تصویر كشیده- حرف خاص: برای افراد نابینای شاغل.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو