نسخه آرشیو پخش آرشیو

روی دیگر تاریخ آرشیو برنامه ای

جمعه 20 مهر 1397 ساعت: 17:00 | مدت: 15 دقیقه

بررسی دوران پهلوی دوم
خسرو معتضد(كارشناس تاریخ)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو