نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد آرشیو برنامه ای

شنبه 21 مهر 1397 ساعت: 12:15 | مدت: 25 دقیقه

همكاری ایران و ژاپن در زمینه زلزله \r\n
كدخدایی (از ستاد نانو)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو