نسخه آرشیو پخش آرشیو

میزبان آرشیو برنامه ای

یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت: 12:40 | مدت: 40 دقیقه

درباره كشت و صادرات پسته در كشور\r\n
دكتر شكرالله حاجی وند(مدیر كل دفتر میوه های سردسیری و خشك وزارت جهاد كشاورزی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو