نسخه آرشیو پخش آرشیو

نود درجه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت: 20:30 | مدت: 10 دقیقه

بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو