نسخه آرشیو پخش آرشیو

مسابقه یك، دو، صدا آرشیو برنامه ای

دوشنبه 23 مهر 1397 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

فصل پنجم مسابقه گویندگی و اجرا با موضوع آزاد، مرحله اول شامل: دو بخش اجرای برنامه و خواندن شعر و حكایت است.\r\n
داوران برنامه: فاطمه آل عباس، بهنام تشكر، بهرام ابراهیمی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو