نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 3 آبان 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

برنامه تغذیه تلفیقی در كشاورزی- اهمیت اقدامات ترویجی در كشاورزی\r\n
مهندس سیامك علیزاده(دبیر انجمن صنفی تولید كنندگان و فرآوردهای عالی و زیستی كشاورزی)، مهندس برزگر(معاون برنامه ریزی جهاد كشاورزی چهار محال و بختیاری)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو