نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیاره آبی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت: 15:30 | مدت: 20 دقیقه

پیش بینی وضعیت بارش در نیمه دوم سال
دكتر احد وظیفه(مدیر كل پیش بینی سازمان هواشناسی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو