نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایرانشهر- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت: 17:10 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

آداب احوال پرسی كردن- اذان: 17:25، موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی
آقای دكتر مشفقی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو