نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد آرشیو برنامه ای

یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت: 12:15 | مدت: 25 دقیقه

كشف تولید هیدروكسید آلومینیوم توسط محققان و مبتكران كشور- تولید انرژی از نیروگاهای زباله سوز\r\n
سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و رامین قربانی(دانشجوی دكترای مكانیك)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو