نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

وزارت ارتباطات به كمك تنظیم بازار گوشی تلفن همراه می آید. \r\n
جهرمی (وزیر ارتباطات)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو