نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیاره آبی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت: 15:30 | مدت: 20 دقیقه

روز جهانی جلوگیری از تخریب محیط زیست در جنگ\r\n
دكتر شینا انصاری(مدیركل پایش و نظارت سازمان محیط زیست)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو