نسخه آرشیو پخش آرشیو

سكوی من آرشیو برنامه ای

سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

در این برنامه فرآیند استعدادیابی در ورزش كشورمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
با حضور سعید نقیبی(كارشناس فیزیولوژی ورزشی)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو