نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرای سخن آرشیو برنامه ای

جمعه 18 آبان 1397 ساعت: 03:30 | مدت: 25 دقیقه

ویژگیهای بندگان خوب خدا
استاد هاشمی نژاد(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو