نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 17 آبان 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

نقش و ضرورت تحقیقات در توسعه كشاورزی- فناوری و توسعه كشاورزی\r\n
دكتر بابك ناخدا(دكترای اصلاح نباتات) و میثم سلطانی نژاد(كارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو