نسخه آرشیو پخش آرشیو

به افق آفتاب آرشیو برنامه ای

یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت: 11:30 | مدت: 45 دقیقه

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 11:48، موذن: محمد آقاتی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو