نسخه آرشیو پخش آرشیو

جارچی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت: 10:10 | مدت: 10 دقیقه

زبان طنز كه به نقد رخدادهای اجتماعی روز می پردازد.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو