نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیاره آبی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت: 15:30 | مدت: 20 دقیقه

واردات بیست و پنج هزارتن زباله به كشور\r\n
مهندس سید توحید صدر نژاد(رئیس اتحادیه صنایع بازیافت)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو