نسخه آرشیو پخش آرشیو

مسابقه یك، دو، صدا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

فصل پنجم مسابقه گویندگی و اجرا با موضوع آزاد، مرحله دوم شامل: اجرای برنامه، سواد رسانه ای، گفتگو با كارشناس تلفنی و ایجاد موقعیت است.\r\n
داوران: فاطمه آل عباس، بهنام تشكر، محسن رفیعی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو