نسخه آرشیو پخش آرشیو

میزبان آرشیو برنامه ای

یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت: 12:40 | مدت: 40 دقیقه

بحران فرو نشست زمین\r\n
مهندس مرسلی(مشاور سازمان زمین شناسی) و دكتر بیت الهی(دبیر كار گروه فرونشست زمین)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو