نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

گزارش از روستای استوج ساوه- فناوری های بخش كشاورزی- طراحی دستگاه ارزیاب و كنترل بذركار كشاورزی\r\n
روح اله رحیمی(دانش آموخته رشته مكانیزاسیون كشاورزی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو