نسخه آرشیو پخش آرشیو

خشت اول آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت: 20:40 | مدت: 25 دقیقه

خودپنداره چگونه شكل می‌گیرد؟(منشاء و ماهیت خودپنداره)\r\n
با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو